BeautyScan

Algemene voorwaarden

Toepassing van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden van BeautyScan zijn van toepassing op alle diensten en transacties die BeautyScan levert en aanbiedt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
3. BeautyScan is gerechtigd om de algemene voorwaarden te wijzigen. In dat specifieke geval zijn de nieuwe algemene voorwaarden van toepassing vanaf het moment dat deze op de BeautyScan website beschikbaar zijn.

De Overeenkomst

4. Een overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling. De koper aanvaardt door het uploaden van een foto en het betalen van het consult het van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden. Het consult kan worden afgesloten op www.beautyscan.nl
5. De inhoud van de overeenkomst kan door BeautyScan eenzijdig worden aangepast in verband met gewijzigde of nieuwe wetgeving en/of door BeautyScan noodzakelijk geachte aanpassingen. In geval van wijziging van de inhoud van de overeenkomst zal BeautyScan u daarover zo spoedig mogelijk informeren.

Persoonlijke gegevens

6. Eventuele wijzigingen van de aan BeautyScan verstrekte gegevens kunnen aan BeautyScan doorgegeven worden.

Bestelprocedure

7. Voor het aanvragen van een consult dienen de volgende stappen doorlopen te worden:
Het online invullen van algemene gegevens om een consult te kunnen openen, het uploaden van een foto en het betalen van het consult via iDEAL. Zodra de betaling bij BeautyScan is ontvangen, zal de medisch specialist uw consultvraag beantwoorden en u van advies voorzien.
8. U kunt uw beautyadvies binnen 5 werkdagen bekijken op het beveiligde uitslagen gedeelte van onze website.

Vergoedingen en betaling

9. U bent bij het aanvragen van een consult een vergoeding verschuldigd zoals weergegeven op de website van BeautyScan. Aangezien het een advies betreft en geen medische behandelingen is BeautyScan niet vrijgesteld van BTW. De consultkosten zijn inclusief BTW. BeautyScan neemt uw aanvraag in behandeling zodra de bevestiging via iDEAL of PayPal is ontvangen. Wanneer de betaling bij BeautyScan binnen is, zal BeautyScan het consult doorsturen naar de desbetreffende medisch specialist (dermatoloog).

Vragen stellen

10. Via het contactformulier of telefoon heeft u de mogelijkheid om niet medisch inhoudelijke vragen te stellen betreffende uw consult bij BeautyScan. BeautyScan zal ernaar streven u binnen 2 werkdagen van een antwoord te voorzien. Er bestaat ook een mogelijkheid tot een cosmetisch consult, bij de dermatologen op de polikliniek van de Roosevelt kliniek in Leiden. De kosten hiervoor komen voor uw rekening.
11. De antwoorden op de schriftelijke gestelde vragen geven slechts een mogelijk advies. De antwoorden van de specialisten dienen niet ter vervanging van een regulier consult en/of persoonlijk bezoek aan een arts of medisch specialist. Er wordt geen diagnose gesteld en er worden geen recepten uitgeschreven. Wettelijk mag er alleen een recept worden uitgeschreven als er face to face contact is geweest.

Aansprakelijkheid

12. BeautyScan behandelt alle gegevens omtrent de door u ingestuurde consult en uw eventuele vragen met grote zorg en streeft een zo hoog mogelijk niveau van dienstverlening en kwaliteit na. Desondanks kan BeautyScan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die u lijdt als gevolg van het daadwerkelijk laten uitvoeren van het medisch consult en risico’s op mogelijke complicaties:
Let op uzelf mooier maken kan lelijk uitpakken. Een geslaagde ingreep begint bij een goede arts.
13. BeautyScan is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. Daar wordt in deze algemene voorwaarden onder verstaan die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan de schuld van BeautyScan te wijten zijn, noch krachtens de wet of rechtshandeling voor rekening van BeautyScan komen.
14. Een eventuele aansprakelijkheid van BeautyScan en van de personen, voor wie BeautyScan verantwoordelijk is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
15. Indien u zich, al dan niet op advies van BeautyScan, voor verdere behandeling/ advies tot een derde partij wendt, geldt tussen u en die derde partij volledige contractsvrijheid en is BeautyScan geen partij bij zodanige overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. BeautyScan is jegens u nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort komt in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van die overeenkomst of een onrechtmatige daad ten opzichte van u pleegt, ook niet indien BeautyScan met die derde partij een contractuele relatie heeft.

Privacy

16. Met betrekking tot het gebruik van uw gegevens heeft BeautyScan een privacy statement opgesteld. Dit privacy statement treft u aan op de website van BeautyScan

Verjaring/verval

17. Alle rechtsvorderingen jegens BeautyScan, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na één jaar nadat de betreffende vordering/aanspraak is ontstaan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

18. Op de overeenkomst tussen u en BeautyScan is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen tussen u en BeautyScan die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomst tussen u en BeautyScan zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

Leiden, januari 2017

Geheel vrijblijvend Waarborging privacy Deskundig advies Advies binnen 5 werkdagen